no three wijsheden teksten grafisch delen vermenigvuldigen haven t failed victim own mind think

Privacy en gegevens

Lingsma psychologie verwerkt medische gegevens van de cliënten. In de privacyverklaring staat welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor en welke rechten de cliënt heeft. 
Bij vragen, of als je de rechten wilt uitoefenen neem dan contact op met Remko Lingsma via info@lingsmapsychologie.nl
 

Klik hier voor de Privacyverklaring van Lingsma Psychologie

 
Ik ben lid van het Nederlands Instituut van Psychologen en sta geregistreerd als PSYCHOLOOG NIP. Dit betekent dat ik werk volgens de  beroepscode van het NIP en de beroepscode van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psyhologen .
 
Daarin staat  bijvoorbeeld dat je recht hebt op inzage in het dossier. Derden krijgen alleen toestemming voor inzage in het dossier als je daar toestemming voor geeft. Er wordt, alleen met je toestemming, verslag gedaan over de behandeling aan de huisarts of/en arbo arts.
 
Als er info uitgewisseld wordt met de huisarts of/en bedrijfsarts leg ik eerst aan je voor eat er de deur uitgaat. Je mag weigeren. Met de huisartsen communiceer ik via beveiligde e-mail (lifeline/zorgmail). 
 
Ik ben verplicht het dossier 20 jaar te bewaren, nadat we het contact hebben afgesloten. Als je dat niet wilt kun je een schriftelijk verzoek indienen om het dossier te vernietigen. Alleen naam en adresgegevens blijven dan terugvindbaar.
 
De zorgverzekeraar eist dat de kwaliteit van de  zorg wordt gemeten. Dit gebeurt met de Routine Outcome Meting (ROM). Deze meting kan bij het begin en aan het einde van de behandeling en vaak ook in de loop van de behandeling wordenafgenomen. Vaak wordt na de behandeling gevraagd een evaluatie in te vullen.
 
Op dit moment worden deze ROM gegevens bij Lingsma Psychologie verzameld, maar nog niet doorgegeven aan de verzekeraars zolang het advies van de beroepsverenigingen is deze "on hold" te houden. Er zijn nog te veel onduidelijkheden over de gevolgen voor de privacy van de client. 
 

In de Geestelijke Gezondheidszorg wordt er door de huisarts verwezen en door de behandelaar behandeld op basis van een diagnose vanuit de DSM.  In het zorgprestatiemodel wordt er gewerkt met zorgvraagtypering. Hiervoor wordt een HoNOS+ vragenlijst ingevuld door de behandelaar. Hierin staan de klachten en problemen van een client centraal. Op basis van deze lijst bepaalt de behandelaar het zorgvraagtype.

 

De zorgvraagtypering geeft informatie over de te verwachte behandelinzet en moet vanaf 2022 op de factuur worden vermeld. Indien je hier bezwaar tegen hebt, geef dit dan tijdens de intake aan, dan ondertekenen we een privacyverklaring. 

 

De gegevens over de zorgvraagtypering moeten worden verstrekt aan de nederlandse zorgautoriteit. Als je een privacyverklaring hebt ondertekent worden deze niet verzonden. 

 

Tijdens de behandeling zal bij tussentijdse evaluaties opnieuw de HoNOS+ worden afgenomen. Op basis daarvan zal gekeken worden of de behandeling bijgesteld moet worden en of de behandeling wellicht beëindigd kan worden. Uiteraard gebeurt dit altijd in afstemming met de client.